Jump 2 Digital


︎Pàgina web de l’esdeveniment

︎Publicada a Archilovers

[CAT]
10.000m2, 8.000 assistents, 24h de muntatge i 10h de durada.
Aquestes van ser les condicions inicials per al disseny efímer que havia de distribuir i acollir la 2a edició de Jump2Digital, esdeveniment centrat en sortides laborals al món digital, organitzat per la Fundació Mobile World Capital.

Ens vam encarregar de la distribució de l’esdeveniment, del disseny de l’espai, així com el disseny d’il·luminació i assessorament tècnic a l’equip de producció i construcció.

[ENG] 
10,000m2, 8,000 attendees, 24 hours of assembly and 10 hours of duration.
These were the initial conditions for the ephemeral design that had to distribute and host the 2nd edition of Jump2Digital, an event focused on work opportunities on the digital world, organized by Fundació Mobile World Capital.

We took care of the distribution of the event, the design of the space, as well as the lighting design and technical advice to the production and construction team.

[CAT] La distribució va ser tot un repte, vam optar per dissenyar un sistema modular que formara separadors i suports de senyalètica i il·luminació. Amb la seua posició dirigiem els fluxes de la gran afluència que va tenir la jornada.

Amb l’elecció de materials i el disseny d'il·luminació es busca recrear físicament la xarxa digital, amb estructures vistes i absència de llum natural, la vivència s'assembla a la sensació d'irrealitat i pèrdua de noció del temps que provoca l'ús de la tecnologia i internet.

[ENG] The distribution was quite a challenge, we chose to design a modular system that would form separators and signage and lighting supports. With its position, we direct the flows of the great influx that the day had.

With the choice of materials and the lighting design, we seek to recreate the digital infrastructure at a physical level, with visible structures and the absence of natural light, the experience resembles the feeling of unreality and loss of sense of time caused by the use of technology and the internet.


[CAT] Degut a la duració efímera de l’esdeveniment i l’escala de l’espai s’opta per utilitzar bastides com a base de les estructures, acompanyades amb plaques de policarbonat, a reciclar per a altre muntatge, il·luminació i gràfica aplicada, reduint els residus resultants al final de la jornada i buscant l’eficiència al procés de disseny.  

L’alçada i dimensió de les bastides ajuden a localitzar ràpidament diferents activitats a un espai interior desmesurat i que contrasta amb l’escala humana.

[ENG] Due to the ephemeral duration of the event and the scale of the space, it is decided to use scaffolding as the basis of the structures, accompanied by polycarbonate plates, to be recycled for other assembly, lighting and applied graphics, reducing the resulting waste at the end of the day and looking for efficiency in the design process.

The height and dimension of the scaffolding help to quickly locate different activities in an outsized interior space that contrasts with the human scale.
Juliol 2023 - Novembre 2023
Fira Barcelona


Client: Fundació Mobile World Capital
Producció: FIRMA - branding & innovation agency

Disseny i consultoria tècnica: Maria Aucejo
Construcció: ATIPIC
Fotografia: Pol Masip hello@m-aucejo.com