Caixa del poble[CAT] Concurs de projectes per al Centre Cultural Polivalent i Teatre Municipal a Constantí, Tarragona, dissenyat amb COR Asociados Arquitectos.
Partint d’una estructura construïda i abandonada es requereix la transformació i ampliació d’aquesta per generar un edifici públic singular i memorable, eficient i sostenible, així com sa i còmode, amb un control exhaustiu del seu pressupost i la viabilitat.

[ENG] Project competition for the Multipurpose Cultural Center and Municipal Theater in Constantí, Tarragona, designed with COR Asociados Arquitectos. Starting from a built and abandoned structure, its transformation and expansion is required to generate a unique and memorable public building , efficient and sustainable, as well as healthy and comfortable, with an exhaustive control of its budget and viability.


[CAT] Es busca regularitzar les façanes per a generar una volumetria més rotunda, homogènia i menys caòtica que la de l'estructura existent. En la planta baixa, una columnata genera ritme i emmarca els accessos, i en planta primera una pell ceràmica il·luminada abraça els dos volums de la caixa escènica. En conjunt, la imatge del projecte crea un gran basament sobre el qual sobreïx la caixa escènica, amb volums purs, rotunds, que recorden l'imaginari romà de la Vila de Constantí
[ENG] The aim is to regularize the facades to generate a more resounding, homogeneous and less chaotic volume than that of the existing structure. On the ground floor, a colonnade generates rhythm and frames the accesses, and on the first floor an illuminated ceramic skin embraces the two volumes of the scenic box. As a whole, the image of the project creates a large foundation on which the scenic box rises, with pure, resounding volumes that recall the Roman imaginary of the Villa de Constantí[CAT] La columnata perimetral genera ritme, assenyala els accessos i contribueix a ordenar l'espai públic que envolta l'auditori amb pèrgoles i ombres projectades, a més de dialogar amb l'escala del vianant. Es projecta una plaça elevada com a ampliació del foyer.

El disseny de l’escala d’accés com graderies potencia la relació entre l'accés a l'auditori i el jardí existent, proposant usos al parc i la reestructuració de l'espai públic adjacent. Es tenen en compte les alineacions d'arbres existents per no trencar els passejos de vianants i integrar-los a la proposta. Es proposa també una plaça per a acollir usos puntuals com a cinema a la fresca, concerts i esdeveniments més delimitats en la façana sud-est, amb relació directa amb l'espai de foyer.  


[ENG] The perimeter colonnade generates rhythm, indicates the accesses and helps to order the public space that surrounds the auditorium with pergolas and projected shadows, in addition to dialogue with the pedestrian staircase. An elevated square is added as an extension of the foyer.

The design of the access staircase as bleachers enhances the relationship between the access to the auditorium and the existing garden, proposing uses for the park and the restructuring of the adjacent public space. The alignments of existing trees are taken into account so as not to break the pedestrian walkways and integrate them into the proposal. A square is also proposed to accommodate specific uses such as open-air cinema, concerts and more limited events on the south-east facade, with a direct relationship with the foyer space.

Novembre 2022 - Abril 2023
Constantí, Tarragona

PROPOSTA FINALISTA
Concurs públic, Ajuntament de Constantí
Equip: COR Asociados Arquitectos + Maria Aucejo 

hello@m-aucejo.com